top of page

Medlemskap & betingelser

Allmänna villkor för medlemskap på The Studio By Trime ägt av Trime AB (559190-2399) samt villkor för köp i onlinebutiker som är länkade till www.trime.app.

Villkoren gäller från och med den 1 september 2023 tills vidare och ersätter tidigare villkor.

 

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap på The Studio by Trime (nedan kallat "Studio") mellan personen (nedan kallad "medlem") som anges i medlemsavtalet eller den fysiska personen som använder ett tillfälligt och tidsbegränsat medlemskap som löper utan ett medlemsavtal och Trime AB. Dessa allmänna villkor anses utgöra en integrerad del av medlemsavtalet.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller också delvis för den fysiska eller juridiska personen som besöker eller köper från Trime AB (559190-2399) via webbplatsen eller externa onlinebutiker länkade till webbplatsen. Registrering och betalning anses vara en signatur för medlemsavtalet.

1.3 Förutom dessa allmänna villkor kan särskilda villkor också gälla för en särskild tjänst eller erbjudande.

1.4 Studio har rätt att ändra angivna medlemsvillkor.

 

2. Medlemsansvar

2.1 Medlemskap kan ansökas av vem som helst som

- är myndig eller har haft sitt medlemskap godkänt av en vårdnadshavare,

- är minst 18 år vid tidpunkten för att skriva på medlemsavtalet och

- har en allmän hälsostatus som tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för skada eller ohälsa.

2.2 Medlemmen måste kunna bevisa sin identitet vid varje träningspass genom att visa giltig legitimation.

2.3 Medlemmen ansvarar för att säkerställa att hans/hennes hälsotillstånd är sådant att träning med Studio kan utföras riskfritt.

2.4 Medlemmen är ansvarig för sin egen hälsa och säkerhet i samband med vistelse i Studio’s lokaler och åtar sig att följa all Studio’s skriftliga och muntliga säkerhetsföreskrifter, ordningsregler och instruktioner.

2.5 Medlemmen är väl medveten om att en träningsanläggning utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär alltid ansvaret för sina handlingar, beslut och konsekvenser av dessa.

2.6 All träning sker på egen risk.

2.7 Medlemskapet är personligt, giltigt från startdatumet som anges i utfärdad faktura, samt i den omfattning och för den period som Medlemmen åtagit sig (bindande period) och som också specificeras före registreringen.

2.8 Studio informerar härmed att dokumentation av träningen kan dokumenteras i form av bilder och/eller filmer för framtida bruk.

2.9 Förvaring av material (kläder, skor, väskor, klockor och andra värdesaker) är medlemmens ansvar. Om Medlemmen glömmer kvarlämnade tillhörigheter i Studio’s lokaler efter ordinarie stängningstid har Studio rätt att förvara tillhörigheterna. Medlemmen är skyldig att hämta tillhörigheter som glömts kvar inom sju dagar. Studio kan inte hållas ansvarig för förlust av sådana tillhörigheter, även under den angivna perioden.

 

3. Studio’s ansvar

3.1 Studio är inte ansvarigt för hinder eller begränsning av medlemmens träningsmöjligheter som beror på omständigheter utanför Studio’s kontroll och som inte rimligen kunde ha förutses, undvikas eller övervunnits, såsom brand, vatten eller annan stor skada på Studio's lokaler, strejk, lockout, naturkatastrof, risk för smitta, extremt väder eller myndighetens beslut.

3.2 Studio är inte ansvarigt för skador eller olyckor som medlemmen oavsiktligt orsakar under sin vistelse i Studio’s lokaler.

3.3 Studio ansvarar inte för och kompenserar inte förlust eller skada på saker som medlemmen tar med sig till Studio's lokaler. Detta gäller oavsett hur tillhörigheterna är förvarade.

3.4 Studio hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande föreskrifter för GDPR. Läs punkt 11.

 

4. Ändringar av avtalet

4.1 Medlemmen accepterar att Studio har ensidig rätt att ändra öppettider, träningscheman, medlemsavgifter och de allmänna villkoren för medlemsavtalet med bindande effekt för medlemmen. Vid sådana ändringar av medlemsavgifter eller allmänna villkor informerar Studio medlemmen om ändringen via webbplatsen, e-post eller via information i Studio's lokaler senast 14 dagar innan ändringen träder i kraft.

4.2 Om Studio genomför betydande ändringar som påverkar medlemmen negativt har medlemmen rätt att säga upp sitt medlemsavtal. Detta kan göras även om bindningstiden för medlemsavtalet inte har löpt ut.

4.3 Särskild uppsägning enligt punkt 4.2 kan endast ske om medlemmen meddelar Studio senast fem dagar innan ändring(ar) genomförs.

4.4 Vid uppsägning enligt punkt 4.2 upphör medlemsavtalet från och med dagen då ändringen genomförs. Medlemmen måste erhålla skriftlig bekräftelse från Studio via e-post.

4.5 Studio har rätt att blockera medlemskapet under en viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsvillkoren. Väsentliga brott

 

 mot villkoren inkluderar: a) utebliven betalning av medlemsavgift och/eller andra avgifter, b) brott mot medlemmens skyldigheter enligt medlemsavtalet som inte är obetydliga, c) brott mot dopingreglerna enligt punkt.

 

5. Träning

5.1 Medlemmen accepterar och åtar sig att följa alla instruktioner och uppmaningar från Studio-personal angående medlemmens träning, hälsa och åtgärder. Olydnad från medlemmens sida kan leda till att medlemmen avstängs, delvis eller helt, från träningspass och/eller från Studio's lokaler.

5.2 Medlemmen accepterar att det inte alltid är möjligt för Studio att kunna erbjuda tillgång till den aktivitet, plats eller träningsutrustning som önskas av medlemmen.

5.3 Medlemmen accepterar att Studio’s lokaler vid obestämda tillfällen kan vara stängda för medlemmen under en eller flera dagar i följd på grund av renovering, träning eller andra aktiviteter till vilka medlemmen inte kan garanteras tillträde.

5.4 I det ovanstående fallet har medlemmen ingen rätt att kräva någon form av ersättning eller återbetalning av medlemsavgiften.

5.5 Medlemmen åtar sig att inte använda droger eller steroider. Överträdelse av denna klausul kan leda till avstängning utan återbetalning av medlemsavgift.

 

6. Avgifter och betalning

6.1 Medlemmen eller medlemmens vårdnadshavare åtar sig att uppmärksamma och följa vid varje tillfälle gällande betalningsinstruktioner och prislistor som Studio tillhandahåller muntligt, skriftligt, elektroniskt eller via Studio’s webbplats.

6.2 Medlemmen betalar avgiften för konto/kredit/direktdebitering med löpande räkning.

6.3 Betalning för Studios tjänster sker i förskott om inte annat överenskommits mellan Studio och medlemmen.

6.4 Vid månatlig betalning via konto/kreditkort och direktdebitering åtar sig medlemmen att se till att tillräckliga medel finns tillgängliga på medlemmens konto på överföringsdagen.

6.5 Vid utebliven betalning av medlemsavgiften har Studio rätt att ta ut en faktureringsavgift och en påminnelseavgift från medlemmen, samt vid behov ytterligare avgifter för inkasso och dröjsmålsränta.

 

7. Uppsägning av medlemsavtal

7.1 Efter att en bindande period för medlemskapet har löpt ut kan medlemmen säga upp sitt obundna medlemskap när som helst med en månads uppsägningstid.

7.2 Vid uppsägning av medlemskap betalar medlemmen för den månad som inkluderar uppsägningsdatumet, samt för den följande månaden.

7.3 Studio har rätt att avstänga medlemmen under en viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i följande fall och inte, på begäran av Studio, vidtar tillräcklig rättelse;

- hanterar felaktigt betalning av månatliga avgifter och andra, eller

- bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller instruktioner som ges av Studio-personal så att det finns en risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller andra eller skada på träningsutrustning inträffar eller kan inträffa.

 

8. Barn och minderåriga

8.1 Barn under 18 år får endast vistas i Studio's lokaler under övervakning av en vårdnadshavare och under vårdnadshavarens ansvar.

 

9. Fotografering förbjuden

9.1 I Studio’s lokaler är medlemmar förbjudna att fotografera eller på annat sätt dokumentera andra medlemmar och deras aktiviteter utan deras uttryckliga samtycke.

 

10. Information och meddelanden

10.1 Studio skickar information till medlemmen främst via e-post till den angivna e-postadressen för medlemmen. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra arbetsdagen efter sändningen.

10.2 Medlemmen är skyldig att meddela Studio om ändringar i medlemmens kontaktuppgifter eller information så att betalning kan göras.

 

11. Personuppgifter

11.1 Studio behandlar medlemmens personuppgifter i enlighet med GDPR för att upprätthålla medlemskap och medlemsservice samt uppfylla Studios förpliktelser gentemot medlemmen. Ändamålen med transaktionen är i) administration av betalningar, ii) tillhandahållande av klasser och statistik, iii) kommunikation av viktig information, erbjudanden och nyheter om verksamheten.

11.2 Vi behandlar de uppgifter som medlemmen frivilligt har lämnat till oss och dessa lagras i våra system så länge medlemskapet löper och så länge som krävs enligt lagstadgade lagringstider eller nödvändigt enligt andra legitima intressen.

11.3 Medlemmen kan när som helst meddela begränsningen eller återkallandet av sitt samtycke för Studio att behandla medlemmens personuppgifter, eller begära ett utdrag av vilka personuppgifter som lagras genom att skicka e-post till info@trime.app.

11.4 Lösenord och bank- och betalkortsinfo är krypterade i affärssystemet och ingen personal på Studio eller våra leverantörer har tillgång till dessa detaljer.

11.5 Ibland fotograferar och filmar vi under träningspassen för att använda dem i sociala medier och på webbplatsen. Du kan när som helst meddela oss om du inte vill vara med på dessa.

 

12. Samtycke till återkommande betalningar

 

 

12.1 Medlemmen samtycker till att uttag kan göras från det angivna kontot/kortet på begäran av mottagaren Trime AB för överföring till Trime AB.

 

13. Bokning av gruppträning

13.1 För deltagande i gruppträningspass krävs föranmälan genom bokning på det sätt som anges av Studio. Avbokning från ett bokat gruppträningspass kan ske upp till två timmar innan den planerade starttiden för gruppträningspasset.

 

14. Tvist

14.1 Om en tvist uppstår mellan medlemmen och Studio måste parterna först försöka nå en överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan medlemmen göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden om tvisten är lämplig för nämndens prövning. Dock har medlemmen och Studio alltid rätt att begära att tvisten prövas av en allmän domstol i Stockholm.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) http://www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm, alternativt till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm

bottom of page